NYTT AVTAL SEKO


NYTT AVTAL SEKO
Sveriges Byggindustrier och Service- och Kommunikationsfacket (Seko) har den 2 maj 2017 träffat överenskommelse inom Väg- och Banavtalets (VBA) område. Den 17 maj 2017 undertecknades de slutliga avtals-handlingarna.

AVTALSPERIOD
Överenskommelsen gäller i 36 månader och avser perioden den 1 maj 2017 – den 30 april 2020.
Det tredje avtalsåret är uppsägningsbart och kan sägas upp senast den 31 oktober 2018, med sex månaders uppsägningstid, förutsatt att märkessättande avtal inom industrin då är uppsagt av parterna till det avtalet.

https://www.sverigesbyggindustrier.se/nytt-vag-och-banavtal-klart-mellan-sver__7152