Kontrollansvarig (KA) enligt PBL


Kontrollansvarig (KA) enligt PBL

Kontrollansvarig (KA)

Vi är stolta över att kunna presentera att vi numera även erbjuder tjänsten Kontrollansvarig (KA) enligt PBL med behörigheterna (N/K).

Kontrollansvarig är ett begrepp som infördes i plan- och bygglagen 2011 och ersatte begreppet kvalitetsansvarig som fanns i den äldre plan- och bygglagen. Den kontrollansvarige har utökade arbetsuppgifter jämfört med den kvalitetsansvarige, vilket ställer högre krav på kompetensen.

 Huvudregeln är att det ska finnas en eller flera kontrollansvariga vid utförande av åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. Det finns dock undantag från när en kontrollansvarig behövs. Kontrollansvariga måste vara certifierade. Byggnadsnämnden ska i bygglovsbeslutet ange om det ska finnas någon kontrollansvarig och i så fall vem eller vilka som är kontrollansvariga. Från den 1 juli 2013 ska kontrollansvarige vara certifierad. Personen ska då kunnat visa upp certifikatsbevis på att den bland annat införskaffat nödvändig kunskap om den nya plan- och bygglagen.

När behövs en kontrollansvarig?

Det ska oftast finnas en (eller flera) kontrollansvariga vid åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. Det krävs ingen kontrollansvarig vid vissa enklare åtgärder, det vill säga i relativt okomplicerade ärenden, där byggherren bedöms kunna uppfylla sitt ansvar utan stöd av en kontrollansvarig.

Vad gör en kontrollansvarig?

I plan- och bygglagen kap. 10 § 11 finns kontrollansvariges uppgifter uppräknade.

De formella uppgifter en kontrollansvarig har är:

  • biträda byggherren med att upprätta kontrollplan
  • att se till att kontrollplaner och gällande bestämmelser och villkor följs
  • informera byggherren vid avvikelser från föreskrifter och villkor
  • biträda vid inventering av farligt avfall
  • närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök
  • dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser inför slutbeskedet
  • avge utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked
  • meddela byggnadsnämnden om man lämnar sitt uppdrag

Vårt erbjudande

Det är viktigt att en Kontrollansvarig arbetar nära Beställaren och är väl insatt i projektet. Det kan därför vara värt att lägga extra tid på att välja rätt person för ett nära samarbete. Vår KA har behörigheterna N och K och behärskar svenska, polska och engelska i tal och skrift – vilket kan vara en fördel vid internationella byggprojekt. Vi vänder oss till privata Byggherrar samt Entreprenörer av större objekt. Ju tidigare vi kan komma in i projektet, desto bättre blir förutsättningarna för ett fint slutresultat.

Kontakta oss gärna för mer information kring priser och samarbetsform.

info©a- spect.se           + 46 (0) 8 604 83 04           + 46 (0) 765 564040       www.a-spect.se